• Добавени продукти за сравнение
    Няма нищо в сравнение...
   • Вашите любими продукти
     Няма нищо в любими...
    • 0882475669
    • Условия за ползване

      

     ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

     www.lpm.bg

     l. Общи положения

     Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за ползване на електронния магазин www.lpm.bg. Тези Общи условия представляват договор за покупко-продажба между "Ел Пи Ем Трейдинг" ЕООД, със седалище на адрес: с. Герман, ул.Патриарх Герман №4, собственик на електронния магазин www.lpm.bg предоставящ стоки и услуги онлайн,  наричан по-нататък Доставчик, и потребителите на сайта, наричани по-нататък Клиенти. Използването на услугите от сайта LPM.BG означава, че Клиентът се е запознал с Общите условия, както и че е съгласен с тях.

     ll. Регистрация

     За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.lpm.bg стоки, Клиентът трябва да попълни електронната регистрационна форма. Регистрацията е безплатна и има силата на договор за предоставяне на стоки от  www.lpm.bg с произтичащите от това права и задължения. Чрез регистрацията Клиентът създава личен профил, в който въвежда трите си имена, адрес за доставка и плащане, телефон за контакт, e-mail, парола. С успешното приключване на регистрацията Клиентът потвърждава, че е запознат и приема настоящите Общи условия и се счита за обвързан с клаузите им.

     lll. Права и задължения на страните

     1. Успешно регистрираният Клиент на електронния магазин www.lpm.bg има право:
     а/. Да разглежда, поръчва и получава продукти от електронния магазин www.lpm.bg по реда и условията, посочени в него.
     б/.Да се информира за състоянието на своята поръчка.
     в/. Да получи заявената стока на посочения при заявката адрес за доставка след заплащане на продажната цена по описания в настоящите Общи условия ред.
     г/. Да върне стоката в срок от 14 работни дни от датата на получаване й. Правото по предходното изречение може да се упражни в случай, че потребителят не е използвал продукта и целостта на опаковката му не е увредена, като същата е запазила търговския си вид (всички етикети, стикери и др. са налични на местата, на които са поставени от производителя или доставчика). Правото по настоящата точка може да бъде упражнено единствено по отношение на предлаганите от сайта стоки, изключени от кръга на продуктите по чл. 55, ал. 2 от ЗЗП. При упражняване на правото по тази точка, Клиентът следва да върне стоката в офиса на  www.lpm.bg за работа с клиенти, намиращ се на адреса, посочен в т. l. Транспортните разходи по връщането на стоката са за сметка на клиента.


     2Клиентът е длъжен:
     а/. Да посочи точен и валиден мобилен телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция.
     б/. Да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката, според описания в настоящите Общи условия ред
     в/. Да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които е договорено друго
     г/. Да получи стоката. В случай, че Клиентът откаже да получи стоката, дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети www.lpm.bg за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили вследствие на отказа.
     д/. Да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация 
     е/. Да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки за опазване на паролата си. Клиентът  носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

      

     3. Доставчикът има право:
     а/. Да редактира съдържанието на уебсайта www.lpm.bg – съществуващи цени, информация за продукти, снимки, условия за ползване и други, по свое усмотрение и по всяко време без предупреждениe. Новите условия влизат в сила от момента на публикуването им.
     б/. Да отказва поръчки, когато има допуснати технически грешки в публикуването на информацията, без това е свързано с разходи за Клиента. В този случай www.lpm.bg не дължи обезщетение по никакъв начин, освен да възстанови сумите, платени от Клиента предварително, ако има такива.
     в/. Да отказва достъп и да анулира регистрация на Клиент, когато последният ползва уебсайта в нарушение на настоящите Общи условия.
     г/.В случай на извънредни климатични условия, които не позволяват изпълнението на доставката в договореното време, www.lpm.bg си запазва правото да измени часа и/или датата на доставката, при което ще информира потребителя за забавянето.
      

     4. Доставчикът е длъжен:
     а/. Да поддържа на уебсайта вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.
     б/. Да достави в срок заявената стока
     в/. При липса на складова наличност от заявената стока Доставчикът се задължава в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка да уведоми Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения e-mail или телефон.
     г/. Договорът с Клиента се счита за сключен след потвърждаване на заявката на посочения от Клиента телефон или e-mail.

      

     lV. Предаване на стоката

     При предаване на стоката Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

     В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, www.lpm.bg се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

     При получаване на продуктите, Клиентът е длъжен да прегледа опаковката и съдържанието й. В случай, че при прегледа бъде установено видимо несъответствие на доставената стока с поръчаната или цената при доставката не отговаря на предварително договорената цена www.lpm.bg се ангажира да подмени получения продукт или да възстанови заплатената от потребителя цена.

     В случай, че доставената стока е с нарушен външен вид, Клиентът следва да изиска съставянето на протокол, установяващ това обстоятелство, след което същият да бъде предоставен на www.lpm.bg

      

     V. ЦЕНИ

     1. Всички цени, посочени на сайта са, в български лева с включен ДДС. Разходите за доставка не са включени в цената на артикулите и са за сметка на клиента.

      

     Vl. Лични данни

      

     Доставчикът полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за регистрация.

     При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, www.lpm.bg може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

     Доставчикът има право да използва информацията по ал. 1 за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия.

     Доставчикът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

     -   е получил изричното писмено съгласие на Клиента;

     -   информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;

   • Newsletter